Početna Servisi i Uvjeti servisiranja vatrogasnih aparata

Uvjeti servisiranja

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), TDS d.o.o., Varaždinska ulica, odvojak III br. 4, Jalkovec, Varaždin, donosi i objavljuje
UVJETE
Za izdavanje ovlaštenja za servis, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata KZWM OGNIOCHRON S.A.
 
I. OPĆI UVJETI
TDS d.o.o., kao zastupnik i uvoznik vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron propisuje uvjete i izdaje ovlaštenja za servisiranje vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron.
Pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ili stručna služba (serviser), koji želi ispitivati ispravnost i funkcionalnost prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata za gašenje požara KZWM Ogniochron, ovlaštenom zastupniku TDS d.o.o. podnosi zahtjev za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.
Nakon zaprimljenog zahtjeva i ispunjenja svih uvjeta propisanih ovim dokumentom, TDS d.o.o. će izdati podnosiocu zahtjeva ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata KZWM Ognoichron.
Ovlaštenje se izdaje na neodređeni rok, odnosno do opoziva jedne od ugovornih strana.
Ovlašteni servisi za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti prijenosnih i prijevoznih vatrogasnih aparata trebaju imati:

 • Odgovarajući prostor
 • Tehničku opremu
 • Stručne osobe za servisiranje
 • Originalne rezervne dijelove
 • Upute za servisiranje

 
II. UVJETI ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA
 
1. Prostor


Prostor za rad:

 • Treba imati Rješenje o ispunjenju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti od nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti
 • Treba imati osiguran odgovarajući prostor za rad
 • U sklopu radnog prostora treba imati odgovarajući skladišni prostor za prah i prostor za skladištenje otpadnog praha te radionicu

 
2. Oprema


Minimalna oprema:

 • Alat opće namjene (ključevi, kliješta, škripac…) po količini i vrsti prilagođen predviđenom opsegu rada
 • Komplet specijalnog alata za vatrogasne aparate KZWM Ogniochron ili zamjenskog alata koji odgovara navedenim vatrogasnim aparatima KZWM Ogniochron
 • Kliješta za plombiranje s identifikacijskom oznakom
 • Moment ključ s potrebnim nastavcima za pritezanje
 • Vaga za kontrolu bočica razreda točnosti III, s podjelom 1 gram
 • Vaga za kontrolu mase punjenja i mase prijenosnih aparata razreda točnosti III, s podjelom 10 grama
 • Vaga za kontrolu mase punjenja prijevoznih aparata razreda točnosti III, s podjelom 100 grama
 • Pumpa za pretakanje CO2 s opremom za punjenje aparata i napravom za punjenje bočica
 • Pumpa, priključci i naprave za hidrauličko ispitivanje pojedinih tipova i vrsta aparata
 • Naprava za ispitivanje i regulaciju sigurnosnih ventila
 • Uređaj za pražnjenje i punjenje aparata prahom
 • Uređaj za punjenje i stavljanje pod tlak aparata pod stalnim pritiskom
 • Vlagomjer
 • Set žigova s oznakama od 0 do 9

Oprema mora biti ispravna i u skladu sa zakonskim propisima, vage i moment ključevi moraju imati važeću potvrdu o umjeravanju (od akreditirane ustanove)


3. Pokretni servis


Osim stacionarnog servisa, serviser može imati i pokretni servis.
Posebni uvjeti za pokretni servis su:

 • Kombi-vozilo preuređeno u servisno vozilo s važećom potvrdom o ispitivanju nakon preuređenja
 • Izvod instalacije struje 220 V
 • Vage za vaganje bočica i aparata pod stalnim tlakom
 • Uređaj za punjenje aparata dušikom pod stalnim tlakom
 • Radni stol sa škripcem i osnovnim alatom
 • Moment ključ
 • Kliješta za plombiranje

Nije dopušteno koristiti istu opremu u stacionarnom i pokretnom servisu.
U pokretnom servisu može se obaviti samo povremeno pregled aparata bez punjenja i pražnjenja aparata prahom.


4. Stručne osobe za servisiranje


Ovlašteni servis za servisiranje vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron mora imati u stalnom radnom odnosu najmanje jednu stručnu osobu.


Stručne osobe za servisiranje vatrogasnih aparata su:

 • Osobe koje u trenutku donošenja ovih uvjeta posjeduju valjani stručni ispit ovlaštene ustanove, a zaposlenici su ovlaštenog servisa vatrogasnih aparata
 • Osobe koje su zaposlenici ovlaštenog servisa za servisiranje vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron te redovito polaze dodatna osposobljavanja propisana Zakonom
 • Osobe s položenim tečajem u KZWM Ogniochron

 
5. Rezervni dijelovi


Prilikom servisiranja, serviseri moraju koristiti originalne rezervne dijelove vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron, sukladno katalogu RD-a.


6. Upute za servisiranje


Serviseri su dužni servis provoditi po propisanim procedurama iz Uputa za servisiranje vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron.
 
III. NADZOR


Najmanje jednom u pet godina TDS d.o.o. ili proizvođač KZWM Ogniochron će provesti kod ovlaštenog servisera nadzor:

 • Servisnog prostora i vozila za pokretni servis
 • Tehničke ispravnosti opreme
 • Kontrole izvršenih radnji pri servisiranju određenih aparata

TDS d.o.o. ili KZWM Ogniochron će provesti nadzor i u slučaju postojanja indicija da se serviser ne pridržava odredbi ovih uvjeta servisiranja, na temelju analize, nadzora TDS d.o.o. i prigovora korisnika usluga ovlaštenih servisera, dolazi do oduzimanja ovlaštenja za servis i održavanje vatrogasnih aparata te se ukida Uvjerenje o osposobljenosti servisera za servisiranje vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron ukoliko ono postoji.
U slučaju da se pravna osoba, fizička osoba – obrtnik ili stručna služba (serviser) ne pridržava uvjeta pojedinih točaka ili uvjeta u cjelini, TDS d.o.o. ili KZWM Ogniochron mogu oduzeti ovlaštenje za servis i održavanje vatrogasnih aparata i ukinuti Uvjerenje o osposobljenosti servisera za servisiranje vatrogasnih aparata KZWM Ogniochron.
 
IV. USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA (NN 92/10)


Svi serviseri, koji imaju ovlaštenje po dosadašnjim zakonskim odredbama, dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) od 01.10.2011.
 
Ovi Uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na web stranici TDS d.o.o. www.tds.hr


TDS d.o.o.
Varaždinska ulica, Odvojak III br. 4, Jalkovec, 42000 Varaždin
OIB: 10759023217

 

POPIS OVLAŠTENIH SERVISERA ZA VATROGASNE APARATE KZWM OGNIOCHRON (uvoz TDS d.o.o.):


ANTIPIROS d.o.o., Pujanke 77a, 21000 Split, tel: 021/377-611

HALON, vl. Sandra Capan, 14. trokut 5, 10000 Zagreb, mob: 095/564-2782 

VATROZAŠTITA, vl. Željko Fruk, Prilaz Dr. Franje Tuđmana 7b, 49210 Zabok, tel: 049/500-799

HIDRANT d.o.o., Kornatska 29, 31000 Osijek, tel: 031/564-433

MELL, Križevačka 50, 10340 Vrbovec, tel: 01/279-2745, mob: 098/212-082

KRISTOVIĆ DAMIR, SERVIS VATROGASNIH APARATA, Ante Starčevića 13, 32281 Ivankovo, tel: 032/381-073

VATROMEHANIKA DUBRAVA d.o.o., Avenija Dubrava 64, 10040 Zagreb, tel: 01/7079-743

ZAŠTITA-ZAGREB d.o.o., Savska cesta 163b, 10000 Zagreb, tel: 01/6191-911

ALFA d.o.o., Grge Novaka 25, 23000 Zadar, tel: 023/342-141

JVP GRADA KRIŽEVACA, Franje Račkoga 18, 48260 Križevci, tel: 048/681-555

SERVA, vl. Irena Cerovečki, Magistratska 42, 49000 Krapina, tel: 049/371-150

MEĐIMURJE ZAING d.o.o., Zagrebačka 77, 40000 Čakovec, tel: 040/396-050

VATROZAŠTITA ŠKARO j.d.o.o., Josipa Kozarca 26a, 42000 Varaždin, tel: 042/352-012

Ri-Plam usluge d.o.o., Školjić 3b, 51000 Rijeka, tel: 051/327-096

VELJUN-LDM d.o.o., Ribarići 10b, 47300 Ogulin, tel: 047/533-314

OBRT ZA SERVISIRANJE VATROGASNIH APARATA „HRGA“, vl. Mario Hrga, Prilaz Sv. Ane 15, 43000 Bjelovar, 043/251-679

PROTECTION d.o.o., Ulica Joakima Rakovca 10, 52470 Umag, 091/509-2060

PROTECTION d.o.o., Ulica Jeci 111 – Petrovija, 52470 Umag, 052/740-274

PROTECTION d.o.o., Ulica Labinska 38, 52100 Pula, 052/534-411

TEHNOSERVIS-SISAK d.o.o., Novoselska 85, 44000 Sisak, 044/718-959

G.I.M. GASE d.o.o., Ivana Meštrovića 68, 22000 Šibenik, 022/217-272

JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA, Ivana Gorana
Kovačića 2, 31000 Osijek, 031/205-060